နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ

၁။ ေဟတုပစၥေယာ- အရင္းခံအေၾကာင္းျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား
(ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ အေလာဘ၊ အေဒါသ၊ အေမာဟ)
ေကာင္းေသာ အေလာဘ၊ အေဒါသ၊ အေမာဟတရားမ်ားသာ အစဥ္ကိန္းေအာင္းႏိုင္ရပါေစသား။

၂။ အာရမၼဏပစၥေယာ- အာရံုျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား
(ရူပါရံု၊ သဒၵါရံု၊ ဂႏၶာရံု၊ ရသာရံု၊ ေဖာဌဗၺာရံု၊ ဓမၼာရံု)
ကုသိုလ္ျဖစ္ဖြယ္ ေကာင္းေသာအာရံုမ်ားႏွင့္သာ ေတြ႕ၾကံဳရပါေစသား။

၃။ အဓိပတိပစၥေယာ- အၾကီးအမွဴးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား
(ဆႏၵ၊ ၀ီရိယ၊ စိတၱ၊ ၀ီမံသ(ပညာ))
မိမိသူတစ္ပါး အက်ိဳးစီးပြါးကို အဓိပတိတရားတပ္၍ အားထုတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရပါေစသား။

၄။ အနႏၱရပစၥေယာ- အျခားမဲ့ဆက္တိုက္ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား
ေရွ႕ေရွ႕စိတ္တို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေနာက္ကုသိုလ္စိတ္တို႔သာ ျဖစ္ေပၚရပါေစသား။

၅။ သမနႏၱရပစၥေယာ- ေကာင္းစြာအျခားမဲ့ဆက္တိုက္ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား
ေရွ႕ေရွ႕စိတ္တို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေနာက္ကုသိုလ္စိတ္မ်ားသာ ေကာင္းစြာဆက္တိုက္ ျဖစ္ရပါေစသား။

၆။ သဟဇာတပစၥေယာ- အတူတကြျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား
သူေတာ္ေကာင္းတရား၊ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားႏွင့္သာ အတူတကြ ေပါင္းေဖာ္ရပါေစသား။

၇။ အညမညပစၥေယာ- အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား
မိမိသူတစ္ပါး ေကာင္းက်ိဳးမ်ားေအာင္ အျပန္အလွန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရပါေစသား။

၈။ နိႆယပစၥေယာ- မွီရာျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား
မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း သူေတာ္ေကာင္းမ်ားသည္ မွီရာအျဖစ္ တည္ပါေစသား။

၉။ ဥပနိႆယပစၥေယာ- အားၾကီးေသာ မွီရာျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား
သဒၶါ၊ ပညာ၊ ေနရာေဒသ၊ မိတ္ေကာင္းရ၍ တိုးတက္ပြါးစီး အားၾကီးေသာမွီရာအျဖစ္ တည္ပါေစသား။

၁၀။ ပုေရဇာတပစၥေယာ- ေရွ႕မွျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား
ေကာင္းေသာအခြင့္အလမ္းမ်ား အဆင္သင့္ ေပၚေပါက္ႏွင့္ပါေစသား။

၁၁။ ပစၧာဇာတပစၥေယာ- ေနာက္မွျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ အေထာက္အပံ့ေကာင္းမ်ားအၿမဲရရပါေစသား။

၁၂။ အာေသ၀နပစၥေယာ- မွီ၀ဲထံုရာျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား
အဖန္တလဲလဲ ကုသိုလ္စိတ္မ်ားႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ထံုမႊမ္းႏိုင္ရပါေစသား။

၁၃။ ကမၼပစၥေယာ- ကုသိုလ္ကံ၊ အကုသိုလ္ကံ ေစတနာျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား
ေကာင္းေသာေစတနာႏွင့္ မွန္ေသာအလုပ္မ်ားကိုသာ ျပဳလုပ္မိပါေစသား။

၁၄။ ၀ိပါကပစၥေယာ- အက်ိဳးုျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား
မေကာင္းက်ိဳးမ်ား ပေပ်ာက္၍ ေကာင္းက်ိဳးအနႏၱသာ ျဖစ္ေပၚပါေစသား။

၁၅။ အာဟာရပစၥေယာ- ရုပ္နာမ္အာဟာရအျဖစ္ ေထာက္ပံ့၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား
ကုသိုလ္ျဖစ္ေၾကာင္း ရုပ္နာမ္အာဟာရမ်ားႏွင့္သာ ျပည့္စံုခိုင္ခံ့ရပါေစသား။

၁၆။ ဣၿႏၵိယပစၥေယာ- ဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၌ အစိုးရျခင္းျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား
မိမိဆိုင္ရာ အမႈကိစၥမ်ား၌ အစိုးတရ ျဖစ္ရပါေစသား။

၁၇။ စ်ာနပစၥေယာ- စူးစူးစိုက္စိုက္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ဖ်က္ဆီး၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား
အလိုရွိရာကိစၥမ်ား၌ စူးစိုက္ျပဳကာ ဆန္႔က်င္ဘက္ရန္ကို ေအာင္ျမင္ႏိုင္ရပါေစသား။

၁၈။ မဂၢပစၥေယာ- လမ္းျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား
ကုသိုလ္ထိပ္တန္း မဂၢင္လမ္းျဖင့္ နိဗၺာန္တိုင္ေအာင္ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ရပါေစသား။

၁၉။ သမၸယုတၱပစၥေယာ- တစ္သားတည္း ယွဥ္ဘက္ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား
မိမိစိတ္ကို ကုသိုလ္တရားမ်ား၌ အစဥ္ယွဥ္စပ္ႏိုင္ရပါေစသား။

၂၀။ ၀ိပၸယုတၱပစၥေယာ- မယွဥ္ဘဲ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား
အကုသိုလ္တရား လူမိုက္မ်ားႏွင့္ မယွဥ္မတြဲရပါေစသား။

၂၁။ အတၳိပစၥေယာ- ရွိၿပီးျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား
ေလာကီ ေလာကုတၱရာ ႏွစ္ျဖာဥစၥာ ရတနာမ်ား ရရွိပိုင္ဆိုင္ရပါေစသား။

၂၂။ နတၳိပစၥေယာ- မရွိဘဲ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား
ေရာဂါ ေဘးဘယာ မရွိစြာျဖင့္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနရပါေစသား။

၂၃။ ၀ိဂတပစၥေယာ- ကင္း၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား
အေႏွာင့္အယွက္ အႏၱရာယ္မ်ား ဖယ္ကာေရွာင္ရွား ကင္းကြာပါေစသား။

၂၄။ အ၀ိဂတပစၥေယာ- မကင္းဘဲ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား
ဘ၀သံသရာ က်င္လည္ရာတြင္ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာႏွင့္ မကြာမကင္း ၾကံဳဆံုရင္းျဖင့္ အလင္းဥာဏ္ေပါက္ နိဗၺာန္ေရာက္ေအာင္ က်င့္ေဆာင္ၾကိဳးစားႏိုင္ရပါေစသား အရွင္ဘုရား…။

This entry was posted on 9:04 PM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

1 comments:

On Thursday, July 09, 2009 5:00:00 PM , 000038 said...

Thanks for sharing