နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ
အခြင့္ထူးခံ...။
6:58 PM | Author: Dhamma Yanant


" ခြင့္ထူးခံဘ၀ - ရခဲလွစြာ
သနားသူတိုက္ - တရားေ၀ျဖာ
သာသနာၾကိဳက္ - အမိုက္မပါ
က်င့္ပါမွ - ခြင့္ထူးေ၀ကာျဖာ...။ "


ဘုရားပြင့္ခါ - ငရဲရြာႏွင့္
တိရစၧာန္၊ ၿပိတၱာ - ဘဝမွာ
မွတ္ပါ - ျပစ္သံုးခု။

႐ုပ္သာနာမ္သာ - ရွိျဗဟၼာႏွင့္
တိုင္းဖ်ားစြန္ရြာ - ပစၥႏၲာ
ျဖစ္လာ - ျပစ္ႏွစ္ခု။

အယူမွားကာ - ဥာဏ္မပါႏွင့္
သာသနာပ ခါ - လူျဖစ္လာ
ယူပါ - ျပစ္သံုးခု။

ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး - ထို႔ေနာက္ပါးဝယ္
အခြင့္ထူးခံ - ျဖစ္ႏိုင္ဟန္ကား...


မွန္ကန္ျမင့္ျမတ္ - ဓမၼစက္ကို
မျပတ္ဥာဏ္တြင္ - ထက္သန္ဖြဲ႔ယွက္
သတိစြက္လ်က္ - အငွားခႏၶာ
ျပန္လာမသိမ္း - နာ မကိန္းမီ
သစၥာသိေရး - အားထုတ္ေပးေလာ့။

ဘ၀အႏွစ္ - ဥစၥာစစ္ကို
ရႈိက္သံကင္းေ၀း - ရႏိုင္ေရးတြက္
ေဘးကိေလသာ - စြန္႔ခြါရုန္းထြက္
ျဖစ္ပ်က္ၿငိမ္းရာ - အျမတ္ရွာ၍
ေပးခိုက္မယိမ္း - ရေအာင္သိမ္းေလာ့။

ရိကၡာကုသလာ - စုၿပီးလွ်င္ကား
ထားရာမေန - ေစရာမသြား
ခ်မ္းသာရွားသည့္ - ဤရုပ္ခႏၶာ
၀ကၤပါသည္ - ခြင့္ထူးခံကာ - ေထာက္ရာရသည္
သံသရာေနာင္ေရး - စိတ္ေအးတည္း...။
(အခြင့္ထူူး = ဗုဒၶဳပၸါဒ နဝမခဏ)

|
This entry was posted on 6:58 PM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 comments: